Lozan konferansı sonuç bildirgesi: Kürtlerin varlığı, dili ve statüsü tanınmalı

AMED - Amed'te yapılan Lozan konferansının sonuç bildirgesinde, Kürt sorununun çözümü için yeni bir başlangıcın yapılması gerektiğine vurgu yapılarak, yapılacak yeni anayasa ile Kürtlerin varlığının, dilinin ve statüsünün tanınması çağrısı yapıldı. 
 
Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), Partiya Azadî, Kürdistan Komünist Partisi (KKP), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) ile İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA), dün Amed'te çok sayıda aydın ve yazarın katılımıyla +Lozan Antlaşması'nın Yüzüncü yılında Kürtler ve Kurdistan" başlıklı konferans düzenledi. Konferansın sonuç bildirgesi bugün Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde açıklandı. Basın toplantısında konuşan DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, Kürt halkının kazanımlarının engellenmeye çalışıldığını ve buna cevap vereceklerini söyledi. Aydeniz, ulusal birlik için de mücadele edeceklerini söyledi. 
 
Konferansın sonuç bildirgesinin Kürtçesini KKP Sözcüsü Nusrettin Maçin, Türkçesini ise PİA Genel Başkanı Mehmet Kamaç okudu. 
 
SONUÇ BİLDİRGESİ
 
Lozan Antlaşması ile birlikte Kurdistan coğrafyasının dörde bölündüğüne dikkat çekilen bildirgede şu ifadelere yer verildi: "24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması, halkımız için karanlığın, sonu gelmeyen baskı, soykırım ve zulümlerin adıdır. Halkımızın temsil edilmediği ve iradesinin yok sayıldığı Lozan Antlaşması’nı tanımıyoruz ve bu antlaşmayı imzalayıp uygulayanları şiddetle kınıyoruz. 
 
Lozan Antlaşması sadece Kürt milletini meşru ulusal demokratik haklarından ve devlet imkânından mahrum etmekle kalmadı. Aynı zamanda Ortadoğu’da düşmanlık ve nefret tohumlarını ekerek yüz yıllık bir istikrarsızlık, savaş ve çatışma dönemine yol açtı. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma sürecinde din kardeşliği adına Kürtlerin desteğini isteyen, kurulacak devletin Türklerin ve Kürtlerin ortak devleti olacağını söyleyen, Lozan’da Türkleri ve Kürtleri temsil ettiğini ifade eden Kemalistler, Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından hemen sonra bütün sözlerini unuttular.  Lozan Antlaşması’nın 38-39. maddelerinde yer alan dil haklarını bile yerine getirmediler. Lozan Antlaşması’yla varlığının resmen tanınmasını sağlayan Ankara hükümeti, üç ay sonra 29 Ekim 1923’te cumhuriyeti ilan etti. Cumhuriyetin ilanı Kürt halkına karşı ret ve inkârı yasallaştırarak resmileştirdi.  Türkiye Cumhuriyeti, üzerinde kurulduğu coğrafyanın çok uluslu, çok kültürlü, çok dinli yapısı yok sayılarak, Türklük temelinde tekçi ve ırkçı bir temelde kuruldu.
 
KÜRT HALKI İNKAR EDİLDİ
 
1924 yılında yapılan anayasa Kürt halkının varlığını, dilini ve kültürünü inkâr eden, Türkiye’de yaşayan herkesi Türk sayan bir vatandaşlık kavramı getirdi. 1925 yılında çıkarılan 'Takrir-i Sükûn' ve peşinden gizlice hazırlanıp uygulamaya koyulan 'Şark Islahat Planı' ise Kürdistan’da yüzyıl devam edecek askeri rejimlerin, Umumi Müfettişliklerin, OHAL sisteminin temelini oluşturdu. Kürt dilini resmen yasakladı, Kürdistan’ı Kürtsüzleştirme hedefini önüne koydu, bu amacını gerçekleştirmek için toplu kıyımlar gerçekleştirdi.
 
KATI TECRİT UYGULANIYOR
 
Kemalist rejim, Kürt halkının 1921 Koçgiri’de, 1925 Şeyh Said, 1928-30 Ağrı, Zilan, 1938 Dersim’de ulusal özgürlük için başkaldırı ile direnişlerini katliamlar dâhil her türlü yol ve yöntem kullanarak bastırdı. Kürt dili ve kültürüne karşı yüz yıl devam eden bir kültürel soykırım politikası uyguladı. Bu ırkçı tek tipleştirme siyaseti devlet stratejisi olarak, yüz yıl boyunca farklı biçimler ve araçlar kullanılarak sürdürülmüş ama özü değişmemiştir. 
 
Bugün de Kürdistan Federe Bölgesi ile Özerk Rojava’da halkımızın kazanımlarına karşı saldırılar devam ediyor. Kuzey Kürdistan’da halkımızın iradesi gasp edilerek yerel yönetimlere kayyımlar atanıyor, Kürdistan partileri kapatılma tehdidiyle kıskaca alınıyor, siyasi kadrolara karşı kesintisiz operasyonlar sürdürülüyor, her türlü hukuku hiçe sayan katı bir tecrit politikası uygulanıyor.
 
MÜCADELE KESİNTİSİZ SÜRDÜ
 
Buna karşın halkımızın ulusal özgürlük mücadelesi kesintisiz devam etti, bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecek. Halkımız dört parçada ulusal özgürlük mücadelesini bütün saldırı ve katliamlara rağmen aralıksız sürdürdü, sürdürüyor. Kürdistan’ın Güney parçasında halkımız 2005 yılından bu yana federal bir statüye kavuşmuş durumdadır. Kürdistan’ın güneybatısında Kürt halkı özgürlük yolunda önemli fırsatların eşiğinde bulunuyor. Her iki parçadaki kazanımları koruyup geliştirmek ve iç çatışma ortamlarından uzak durmak hayati düzeydedir. Doğu ve Kuzey Kürdistan’da da halkımız ulusal kurtuluş mücadelesinde önemli mevziler kazandı. Bu iki parçadaki mücadeleyi kazanımlarla sonuçlandırmak için ulusal ittifakı kurmak ve büyütmek temel bir görev ve sorumluluktur.
 
TÜRKİYE DE ZARAR GÖRDÜ
 
Öte yandan Kürt karşıtı inkâr ve asimilasyon anlayışı sadece Kürt halkına büyük zararlar vermekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye’nin demokratikleşme süreci de bu anlayıştan olumsuz yönde etkilendi. Türk devleti Kürtlere karşı şiddete başvurduğu her dönemde ordunun siyaset üzerindeki etki ve vesayeti arttı, şovenizm dalgası yükseldi. Bu durum Türkiye’nin çağdaş bir toplum olma yönündeki ilerleyişini engelledi. Bütün bu nedenlerle Türk ordusu her bir on yılda askeri darbe gerçekleştirerek yönetime el koydu.
 
TOPLUMSAL KUTUPLAŞMA ARTTI
 
Türk devleti aynı zamanda bütün Kürt başkaldırılarını kendi muhalefetini ezmek için kullandı. Türkiye’de demokratik hareketin gelişmesi ve toplumun örgütlenmesinin önünü kesti. Bu ise Türkiye’de siyasal yapının otoriterleşmesine, ırkçılığın yükselmesi ve toplumsal kutuplaşmanın artmasına neden oldu. Gelinen aşamada Türkiye izlediği Kürt karşıtı şiddet ve çatışma politikası nedeniyle çok yönlü ve derin bir krize girmiştir. Ekonomik yapı iyice çökmüş, siyasal sistem tıkanmış, ahlaki değerlerde büyük bir yozlaşma söz konusudur.
 
40 YILDA 4 TRİLYON DOLAR HARCANDI
 
Sadece son 40 yıldaki çatışmalı ortamdan dolayı 4 trilyon dolar para harcanmıştır. Söz konusu dev kaynak savaş, silah ve şiddet anlayışı için tüketilmiştir. Söz konusu kaynak Türkiye’nin yıllık milli gelirinin beş katından daha büyüktür. Kürt meselesinin çözümsüzlüğü hem Türkiye hem de Orta Doğu’da siyasi istikrarsızlığı derinleştirmektedir. Yüz yıllık deneyler gösteriyor ki Kürt meselesi barışçıl ve eşitlik temelinde çözülmediği sürece bölgede barış, istikrar ve refah sağlanamaz. Türkiye ve bölgede Kürt meselesinin çözümü barış ve istikrarın anahtarı durumuna gelmiştir.
 
100 YILLIK HAKSIZLIK SON BULMALIDIR
 
Kürt halkına karşı yüzyıllık tarihi haksızlık artık son bulmalıdır. Her halk gibi Kürt halkının da kendi ülkesinde özgür ve onurlu bir şekilde yaşama hakkı vardır. Bu hak uluslararası evrensel hukuka uygundur, kalıcı barış için olmazsa olmaz bir koşuldur. Gelinen aşamada Kürt halkının varlığının inkârı üzerine kurulu, Kürt karşıtı tekçi rejim miadını doldurmuştur. Türkiye’nin çok uluslu, çok kültürlü, çok dinli ve inançlı yapısına uygun çoğulcu, ademi merkeziyetçi, demokratik bir sistemin kurulması yakıcı bir ihtiyaç halini almıştır.
 
KÜRTLER VE DİLLERİ TANINMALI
 
Bu ise her şeyden önce yeni bir toplumsal sözleşme anlamına gelen yeni bir anayasa yapımı ile mümkündür. Kürt halkının millet olmaktan kaynaklanan ulusal demokratik hakları bir bütün olarak güvence altına alınmalıdır. Yapılacak yeni anayasada; Kürt halkının varlığı ve kimliği resmen tanınmalı, Kürt dili anaokulundan üniversiteye kadar eğitim dili olarak kabul edilmeli ve Türkçenin yanı sıra ikinci resmi dil olarak tanınmalıdır. Kürtlerin, Kürt ve Kürdistan isimleriyle özgürce örgütlenmeleri ve kendilerini ifade etmelerinin önünü açan demokratik bir zemin oluşturulmalıdır. Kürt halkına, Kürdistan’da kendi kendisini yönetmesine imkân verecek bir statü tanınmalıdır. Kürdistan’da ismi değiştirilen yerleşim birimlerinin, coğrafik ve tarihi yerlerin Kürtçe isimleri iade edilmelidir. Mezarları yok edilen ya da gizlenen tarihi Kürt şahsiyetlerin mezar yerleri açıklanmalıdır. Böylece Kürt halkının diğer haklarla bir arada, eşit, özgür ve onurlu bir şekilde yaşaması yasal ve toplumsal güvence altına alınmalıdır. Kürdistan’da yaşayan Kürt, Ermeni, Asuri-Süryani, Keldani, Arap, Azeri, Türkmen halklara; Alevi-Sünni, Hıristiyan, Musevi, Ezdi gibi din ve inanç kesimlerine karşı izlenen inkârcı ve baskıcı anlayış son bulmalı. Kürdistan toplumundaki etnik, dini, kültürel farklılıklar ve çoğulculuk bir zenginlik olarak anayasal güvenceye kavuşmalıdır.
 
ÇAĞA UYGUN MÜCADELE
 
Bunun için ilk görev Kürt siyasi aktörlerine düşmektedir. Bilinmelidir ki özgürlük bahşedilmez, bunun için çağa uygun bir mücadele anlayışı ve ulusal stratejiye ihtiyaç var. Bugün Kürt halkı için ulusal özgürlüğün biricik anahtarı geniş kapsamlı bir ulusal birlik, diyalog ve dayanışmadır. Unutmayalım ki Kürt halkı, yüz yıl önce esas olarak ulusal ittifak kuramadığı için Lozan sürecinde kaybetti. Yaşadığımız 21. yüzyılı; ulusal ittifakı kuran, dost halkasını genişletip düşman halkasını daraltan politikalarla kazanabiliriz. Bu politikalarla Kürt siyaseti, ulusal özgürlüğün önündeki engelleri aşıp fırsatları kullanabilir ve Lozan Antlaşmasını hükümsüz kılabilir.
 
TARİHİ HAKSIZLIĞA SON VERİN
 
Geçen yüzyılın başında Kürdistan’ın ikinci defa parçalanıp Kürt halkının statüsüz bırakılmasında önemli rol oynayan ve Lozan 1923 Antlaşmasını imzalayan başta Britanya ve Fransa olmak üzere imzacı devletleri Lozan Antlaşması ile Kürt halkına dayatılan tarihi haksızlığa son vermeye çağırıyoruz. BM, Avrupa Konseyi, AB ve diğer uluslararası kurumları halkımızın ‘Kendi Kaderini Tayin Etme ve Lozan Cenderesini Aşma’ mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz.
 
Kürt halkı önümüzdeki yüz yılı, başta, Türk, Fars, Arap halkları olmak üzere bölge halklarıyla her alanda eşitlik hukuku temelinde birlikte yaşamak istiyor. Ret ve inkâr sürdürülerek değil, ülkesiyle, ulusal kimliğiyle tanınarak ve eşit siyasi, coğrafik statüye dayalı zeminde birlikte yaşam koşullarının yaratılması için mücadele veriyor.
 
HEP BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ
 
Türkiye devletine de çağrımız şudur; Kürt halkının inkârı üzerine kurulan mevcut düzen sürdürülemez. Mevcut düzen sadece Kürtlere büyük haksızlıkları reva görmekle kalmamış, Türk halkına da yaşamı cehenneme çevirmiştir. Kürt halkı özgürleşmeden Türk halkının da özgürleşmeyeceği deneyimlerle sabittir. Gelin savaş ve inkâr siyaseti yerine Kürt meselesinin barışçıl ve demokratik çözümü için yeni bir başlangıç yapalım. Enerjimizi ve kaynakları savaş ve çatışmaya değil, Kürtlerin, Türklerin ve öteki hakların özgür, onurlu ve eşitlik temelinde bir arada yaşamasına imkân veren yeni bir anayasa için seferber edelim. Bu mümkündür. Hep birlikte başarabiliriz."
 

Diğer başlıklar

00:26 Colemêrg iradeye saygı nöbeti: Kayyımı göndereceğiz
17/07/2024
23:51 Gençlik örgütlerinden Suruç için yürüyüş: 5 gözaltı
23:37 1 Mayıs tutukluların hepsine tahliye
22:12 'Katliam planlarını destekleyecek herkes komisyonda'
21:57 Gülistan Doku Futbol Turnuvası’na eşbaşkanlar da katıldı
21:39 Şişhane'deki nöbet 37. gününde: Mücadele sürecek
20:39 Hatimoğulları: İnsan hakları mücadelesine hiç olmadığı kadar ihtiyaç var
20:31 İzmir'deki kayyım nöbetinde ortak mücadele çağrısı
20:16 Çandar’dan AKP’lilere: Fail siz değilseniz araştırılmasına ‘evet’ deyin
20:05 30 yıllık tutsak Arslan tahliye edildi
19:32 CENTCOM: DAİŞ’in Suriye ve Irak’ta saldırıları arttı
19:25 MLSA’nın 'Gazeteciler için hukuk el kitabı' yayında
18:32 Saldırılar protesto edildi: KDP ihanet içerisinde
18:25 Köpek katliamını öngören tasarı Meclis’te: İnsanlığa ve hukuka sığmaz
17:49 BM önünden seslendiler: CPT Abdullah Öcalan’la ilgili bilgileri derhal sağlasın
17:37 1 Mayıs davası: Adli kontrol hükümleri kaldırıldı
17:17 Türkiye’den BM’ye İmralı yanıtı: Tecrit yok, yasak var!
17:01 Ege'de 3 ayrı yangın
16:59 Gediz Elektrik'e kırmızı boyalı protesto
16:36 Depremzedeler için Meclis'e 'araştırma' önerisi
15:45 AKP'nin kapattığı üretim tesisini DEM Parti açtı
15:34 Botan Vadisi’nde yangın
15:34 Hayvanları 'öldürmeyi' öngören tasarının görüşmeleri gergin başladı
15:25 Kaya’nın cenazesi 6 yıl sonra ailesine verildi
15:16 Öğretmenler 'Eğitim Nöbeti'ni sonlandırdı
14:54 BM, Türkiye’den savunma istedi: İmralı’daki durumun nedeni ne?
14:47 Otizmli çocuğa tecavüz davasında ceza istemi
14:41 İHD 38 yaşında: Mücadele devam edecek
14:25 Ege Üniversitesi'nde yurt ücretlerine zamma tepki
14:06 Sağlıkçıların ‘vergide adalet’ mücadelesi 19’uncu haftasında
13:51 Riha'da şüpheli kadın ölümü
13:44 Sûr’da tarihi PTT binasının ranta açılmasına tepki
13:42 Rüşvetten yargılanan AKP'li Beyoğlu tutuklandı
13:38 İHD’den 6 aylık rapor: 3 bin 895 hak ihlali
13:19 TEV-DEM’den 19 Temmuz açıklaması: Mücadeleyi yükseltelim
12:54 Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri Ekim’e ertelendi: Tasarı geri çekilsin
12:51 Ruhsatsız madende göçük: 1 işçi toprak altında kaldı
11:35 Rüşvetten yargılanan AKP'li Beyoğlu hakkında tutuklama kararı
11:30 DEM Parti'den ağaç kesimine tepki: Bu talanı durdurun
11:08 KNK Eşbaşkanı Hewlêr’de
09:56 Türkiye’nin bombaladığı alanda yangın çıktı
09:54 8 kentteki alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
09:22 Savcıya göre Fendik'i vuran polis dikkatsiz hareket etmiş!
09:19 Gazeteci Buldan: Saldırılar 3 bölgede yoğunlaştı
09:14 Atölyelerde kadın karakterleri analiz ediyorlar
09:10 Çiftyürek: Kurdistanî partiler saldırılara tutum almalı
09:08 Tutsaklarla görüşen anneler: Mücadelede kararlılar
09:06 40 değirmenden geriye sadece 1'i kaldı
09:03 Prof. Öztürkmen: İklim krizi sürerse su kıtlığı yaşanır
09:00 17 TEMMUZ 2024 GÜNDEMİ
08:55 Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı
08:09 Dîlok'ta Gülistan Doku Turnuvası final maçı oynandı
07:57 14 Temmuz direnişçilerinin fotoğrafı tarihi surlarda
16/07/2024
23:48 Meclis Başkanvekili Karaca rahatsızlandı
23:19 3 işçinin ölümüyle ilgili soruşturmada 1 kişi tutuklandı
22:44 Colemêrg’te ‘iradeye saygı nöbeti’ 12’nci gününde
22:11 Serdeşt’te 1 kolber katledildi
22:07 Federe Kurdistan Bölgesi’ne saldırıların bir aylık bilançosu
21:35 Eğitim Sen, Xelfetî'de çöpleri topladı
21:30 İstanbul’da kayyım nöbeti: Mücadeleyi birleştirmeliyiz
21:20 Meclis kürsüsünde İmralı'yı 'cehennem' olarak tanımladı
20:57 Mêrdîn’de DEDAŞ, jandarmayla köye baskın yaptı
20:48 Oksijen sisteminin bozulduğu hastanede çocuklar mağdur edildi
20:45 Semsûr'un Faxrikan köyünde yangın
20:26 ÖHD’den işkenceci komutan hakkında suç duyurusu
20:20 14 Temmuz direnişi için Surlara pankart
20:10 Besê Hozat: İmralı’da aile ve avukat görüşü pazarlık konusu yapılıyor
20:05 Gençlik örgütlerinden Suruç anmasına çağrı
18:46 Erdoğan enflasyon için yine tarih verdi: Bu kez yıl sonunu gösterdi
18:35 Hezex’te 2 gözaltı
17:44 Gazeteci Topaloğlu Meclis gündeminde: Görme yetisini kaybedebilir
16:33 Curnê Rêş Belediyesi Kürtçe tabelalar astı
15:38 'Öldürme' karşıtı protestoya polis engeli
15:27 Özel muhalifleri meydanlara çağırdı
14:42 Sağlıkçılara dönük silahlı tehdide tepki
14:38 Birçok kentte 'Sefalete teslim olmayacağız' eylemi
14:33 Cemaatteki tecavüz davası yine ertelendi
13:23 BES-AR: Sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti 880 lirayı geçti
12:54 En düşük emekli maaşı belli oldu
12:45 Hatimoğulları: AKP darbe mekaniğinin uygulayıcısı oldu
12:44 Hastanedeki sorunu gündemleştiren sağlıkçıya soruşturma
11:59 Bütçe ilk 6 ayda 747 milyar lira açık verdi
11:50 Abdullah Öcalan’ın avukatlarından görüşme başvurusu
11:28 Şirnex kırsalına girişler bir kez daha yasaklandı
11:26 DEM Partili Ayten tahliye edildi
10:26 Çiftçiler Tarım Mitingi’nde taleplerini haykıracak
10:19 Hakkını isteyen Rihalı işçiye işkence
10:14 Tutuklanan Kaya hiçbir zaman zulme boyun eğmedi
09:56 Tutuklu Barık: Ölümle tehdit ediliyorum
09:45 Kadın örgütleri: Saldırılara karşı sokakta birleşme zamanı
09:41 9 yıldır teslim edilmeyen evleri için 2025'i bekleyecekler
09:33 Federe Kurdistan Bölgesi’nde 6 ayda 30 kadın katledildi
09:25 Gözaltı ve ev baskınlarında şiddet arttı
09:19 Tutsağın kaleminden Kelekê'nin 30 yılı
09:14 Licê'de maden için ormanlık alan yok ediliyor
09:13 ÖHD’li Durmaz: Y ve S tipleri kapatılmalı
09:07 Krize karşı 'özgüce' dayalı çalışma kararı
09:06 6 bin yıllık tarih baraj suları altında kalacak
09:01 Gazeteci Altan: Türkiye ilhaka başladı
09:00 16 TEMMUZ 2024 GÜNDEMİ
00:02 İsrail saldırısında Esad’a yakın iş insanı öldü
15/07/2024
23:58 Mereş’te elektrik akımına kapılan Şahin yaşamını yitirdi
23:17 Gever’de gençler 14 Temmuz için alanlara çıktı
22:52 Hatimoğulları’dan 'yangınlara karşı etkin çalışma yürütülsün' çağrısı
21:51 İstanbul’daki nöbet 35’inci gününde: Kayyım defol
20:55 Cûrne Rêş Belediyesinden kadın işçilere ziyaret
20:51 Hayvanlar için çağrı: Nöbetler başlatın
20:13 Oyun oynarken gözaltına alınan çocuklar serbest bırakıldı
19:32 Eşbaşkanlar Zeydan ve Uzunay’dan İmamoğlu’na ziyaret
19:24 Nöbeti 6’ncı grup devraldı: Kayyım talandır
18:57 Hayvanları öldürme yasasına tepki: Aklınızdan bile geçirmeyin!
18:44 Ege'nin 3 bölgesinde orman yangını
18:22 Esad’tan Erdoğan’a yanıt: Suriye'den kuvvetlerini çeksin
17:46 Boşaltılan Meclis kadrosuna AKP ve BBP’lilerin kızları alındı
17:40 İran’da 4 Kürt tutuklandı
17:08 İzmir'de orman yangını: 3 kişi yaşamını yitirdi
17:07 Ethem Barzani için yakalama kararı
17:05 Cizîr'de oyun oynayan 4 çocuk gözaltına alındı
17:03 Hewlêr’de katledilen Bülbün’ün duruşması ertelendi
16:33 IFJ’den gazeteci Mîrza için Türkiye ve Irak’a çağrı
16:27 ‘Savaş politikalarının son bulması için tecridi kaldırın’
15:18 Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı, Talabani ile görüştü
15:02 DEM Parti'den 2 bakanlığa çağrı: İmralı'ya dair açıklama yapın
15:01 DEM Parti 9’uncu Yargı Paketi’ne muhalefet şerhi düştü
14:54 Sultanbeyli’de şüpheli kadın ölümü
14:52 Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu
14:51 Annelerden tutuklanan 9 kişinin serbest bırakılması çağrısı
14:24 Elektrik kaçağı soruşturması: Son işlemi GDZ Elektrik yapmış
14:18 Aracın çarptığı 2 çocuk hayatını kaybetti
14:04 İzmir'de orman yangını
14:03 Irak Komünist Partisi: Saldırılar derhal durmalıdır!
12:47 ‘Irak Türkiye’nin saldırılarını Lahey’e taşıyabilir’
12:15 Açlık sınırı 19 bin, yoksulluk sınırı 65 bin TL'ye yükseldi
12:06 Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Ereci Süleymaniye’de
10:55 Musul’da toplu mezar
10:51 DEM Parti MYK'si toplandı
10:26 Amed'de iş yerlerine saldırı: Devlet yönlendiriyor
10:02 Köy merkezlerine hava saldırısı
09:57 AYM’den cinsel istismar kararı: Yeniden yargılama ve tazminat
09:54 Amêdiyê'de yoğun askeri hareketlilik
09:43 Türkiye'nin Kuzey ve Doğu Suriye'ye saldırıları BM’de tartışılacak
09:27 Xwebûn'dan 'Kim satıyor, kim koruyor?' manşeti
09:26 Su hattı kazısında göçük: 3 işçi öldü
09:23 Seyit Rıza’nın silahşoru
09:13 Şanar Yurdatapan: Aydınlar güçlerini birleştirerek savaşa karşı durmalı
09:11 Federe Kurdistan Bölgesi'nde gazeteciler risk altında
09:09 Kayyımın bariyerleri kuş ölümlerine neden oldu
09:04 Selin vurduğu köyde zarar büyük
09:03 Yeni ayakkabı alamayanlar eskisini tamir ettiriyor
09:01 Gazeteci Seyda: KDP ile çeteler aynı mevzide