Lozan konferansı sonuç bildirgesi: Kürtlerin varlığı, dili ve statüsü tanınmalı

AMED - Amed'te yapılan Lozan konferansının sonuç bildirgesinde, Kürt sorununun çözümü için yeni bir başlangıcın yapılması gerektiğine vurgu yapılarak, yapılacak yeni anayasa ile Kürtlerin varlığının, dilinin ve statüsünün tanınması çağrısı yapıldı. 
 
Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), Partiya Azadî, Kürdistan Komünist Partisi (KKP), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) ile İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA), dün Amed'te çok sayıda aydın ve yazarın katılımıyla +Lozan Antlaşması'nın Yüzüncü yılında Kürtler ve Kurdistan" başlıklı konferans düzenledi. Konferansın sonuç bildirgesi bugün Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde açıklandı. Basın toplantısında konuşan DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, Kürt halkının kazanımlarının engellenmeye çalışıldığını ve buna cevap vereceklerini söyledi. Aydeniz, ulusal birlik için de mücadele edeceklerini söyledi. 
 
Konferansın sonuç bildirgesinin Kürtçesini KKP Sözcüsü Nusrettin Maçin, Türkçesini ise PİA Genel Başkanı Mehmet Kamaç okudu. 
 
SONUÇ BİLDİRGESİ
 
Lozan Antlaşması ile birlikte Kurdistan coğrafyasının dörde bölündüğüne dikkat çekilen bildirgede şu ifadelere yer verildi: "24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması, halkımız için karanlığın, sonu gelmeyen baskı, soykırım ve zulümlerin adıdır. Halkımızın temsil edilmediği ve iradesinin yok sayıldığı Lozan Antlaşması’nı tanımıyoruz ve bu antlaşmayı imzalayıp uygulayanları şiddetle kınıyoruz. 
 
Lozan Antlaşması sadece Kürt milletini meşru ulusal demokratik haklarından ve devlet imkânından mahrum etmekle kalmadı. Aynı zamanda Ortadoğu’da düşmanlık ve nefret tohumlarını ekerek yüz yıllık bir istikrarsızlık, savaş ve çatışma dönemine yol açtı. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma sürecinde din kardeşliği adına Kürtlerin desteğini isteyen, kurulacak devletin Türklerin ve Kürtlerin ortak devleti olacağını söyleyen, Lozan’da Türkleri ve Kürtleri temsil ettiğini ifade eden Kemalistler, Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından hemen sonra bütün sözlerini unuttular.  Lozan Antlaşması’nın 38-39. maddelerinde yer alan dil haklarını bile yerine getirmediler. Lozan Antlaşması’yla varlığının resmen tanınmasını sağlayan Ankara hükümeti, üç ay sonra 29 Ekim 1923’te cumhuriyeti ilan etti. Cumhuriyetin ilanı Kürt halkına karşı ret ve inkârı yasallaştırarak resmileştirdi.  Türkiye Cumhuriyeti, üzerinde kurulduğu coğrafyanın çok uluslu, çok kültürlü, çok dinli yapısı yok sayılarak, Türklük temelinde tekçi ve ırkçı bir temelde kuruldu.
 
KÜRT HALKI İNKAR EDİLDİ
 
1924 yılında yapılan anayasa Kürt halkının varlığını, dilini ve kültürünü inkâr eden, Türkiye’de yaşayan herkesi Türk sayan bir vatandaşlık kavramı getirdi. 1925 yılında çıkarılan 'Takrir-i Sükûn' ve peşinden gizlice hazırlanıp uygulamaya koyulan 'Şark Islahat Planı' ise Kürdistan’da yüzyıl devam edecek askeri rejimlerin, Umumi Müfettişliklerin, OHAL sisteminin temelini oluşturdu. Kürt dilini resmen yasakladı, Kürdistan’ı Kürtsüzleştirme hedefini önüne koydu, bu amacını gerçekleştirmek için toplu kıyımlar gerçekleştirdi.
 
KATI TECRİT UYGULANIYOR
 
Kemalist rejim, Kürt halkının 1921 Koçgiri’de, 1925 Şeyh Said, 1928-30 Ağrı, Zilan, 1938 Dersim’de ulusal özgürlük için başkaldırı ile direnişlerini katliamlar dâhil her türlü yol ve yöntem kullanarak bastırdı. Kürt dili ve kültürüne karşı yüz yıl devam eden bir kültürel soykırım politikası uyguladı. Bu ırkçı tek tipleştirme siyaseti devlet stratejisi olarak, yüz yıl boyunca farklı biçimler ve araçlar kullanılarak sürdürülmüş ama özü değişmemiştir. 
 
Bugün de Kürdistan Federe Bölgesi ile Özerk Rojava’da halkımızın kazanımlarına karşı saldırılar devam ediyor. Kuzey Kürdistan’da halkımızın iradesi gasp edilerek yerel yönetimlere kayyımlar atanıyor, Kürdistan partileri kapatılma tehdidiyle kıskaca alınıyor, siyasi kadrolara karşı kesintisiz operasyonlar sürdürülüyor, her türlü hukuku hiçe sayan katı bir tecrit politikası uygulanıyor.
 
MÜCADELE KESİNTİSİZ SÜRDÜ
 
Buna karşın halkımızın ulusal özgürlük mücadelesi kesintisiz devam etti, bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecek. Halkımız dört parçada ulusal özgürlük mücadelesini bütün saldırı ve katliamlara rağmen aralıksız sürdürdü, sürdürüyor. Kürdistan’ın Güney parçasında halkımız 2005 yılından bu yana federal bir statüye kavuşmuş durumdadır. Kürdistan’ın güneybatısında Kürt halkı özgürlük yolunda önemli fırsatların eşiğinde bulunuyor. Her iki parçadaki kazanımları koruyup geliştirmek ve iç çatışma ortamlarından uzak durmak hayati düzeydedir. Doğu ve Kuzey Kürdistan’da da halkımız ulusal kurtuluş mücadelesinde önemli mevziler kazandı. Bu iki parçadaki mücadeleyi kazanımlarla sonuçlandırmak için ulusal ittifakı kurmak ve büyütmek temel bir görev ve sorumluluktur.
 
TÜRKİYE DE ZARAR GÖRDÜ
 
Öte yandan Kürt karşıtı inkâr ve asimilasyon anlayışı sadece Kürt halkına büyük zararlar vermekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye’nin demokratikleşme süreci de bu anlayıştan olumsuz yönde etkilendi. Türk devleti Kürtlere karşı şiddete başvurduğu her dönemde ordunun siyaset üzerindeki etki ve vesayeti arttı, şovenizm dalgası yükseldi. Bu durum Türkiye’nin çağdaş bir toplum olma yönündeki ilerleyişini engelledi. Bütün bu nedenlerle Türk ordusu her bir on yılda askeri darbe gerçekleştirerek yönetime el koydu.
 
TOPLUMSAL KUTUPLAŞMA ARTTI
 
Türk devleti aynı zamanda bütün Kürt başkaldırılarını kendi muhalefetini ezmek için kullandı. Türkiye’de demokratik hareketin gelişmesi ve toplumun örgütlenmesinin önünü kesti. Bu ise Türkiye’de siyasal yapının otoriterleşmesine, ırkçılığın yükselmesi ve toplumsal kutuplaşmanın artmasına neden oldu. Gelinen aşamada Türkiye izlediği Kürt karşıtı şiddet ve çatışma politikası nedeniyle çok yönlü ve derin bir krize girmiştir. Ekonomik yapı iyice çökmüş, siyasal sistem tıkanmış, ahlaki değerlerde büyük bir yozlaşma söz konusudur.
 
40 YILDA 4 TRİLYON DOLAR HARCANDI
 
Sadece son 40 yıldaki çatışmalı ortamdan dolayı 4 trilyon dolar para harcanmıştır. Söz konusu dev kaynak savaş, silah ve şiddet anlayışı için tüketilmiştir. Söz konusu kaynak Türkiye’nin yıllık milli gelirinin beş katından daha büyüktür. Kürt meselesinin çözümsüzlüğü hem Türkiye hem de Orta Doğu’da siyasi istikrarsızlığı derinleştirmektedir. Yüz yıllık deneyler gösteriyor ki Kürt meselesi barışçıl ve eşitlik temelinde çözülmediği sürece bölgede barış, istikrar ve refah sağlanamaz. Türkiye ve bölgede Kürt meselesinin çözümü barış ve istikrarın anahtarı durumuna gelmiştir.
 
100 YILLIK HAKSIZLIK SON BULMALIDIR
 
Kürt halkına karşı yüzyıllık tarihi haksızlık artık son bulmalıdır. Her halk gibi Kürt halkının da kendi ülkesinde özgür ve onurlu bir şekilde yaşama hakkı vardır. Bu hak uluslararası evrensel hukuka uygundur, kalıcı barış için olmazsa olmaz bir koşuldur. Gelinen aşamada Kürt halkının varlığının inkârı üzerine kurulu, Kürt karşıtı tekçi rejim miadını doldurmuştur. Türkiye’nin çok uluslu, çok kültürlü, çok dinli ve inançlı yapısına uygun çoğulcu, ademi merkeziyetçi, demokratik bir sistemin kurulması yakıcı bir ihtiyaç halini almıştır.
 
KÜRTLER VE DİLLERİ TANINMALI
 
Bu ise her şeyden önce yeni bir toplumsal sözleşme anlamına gelen yeni bir anayasa yapımı ile mümkündür. Kürt halkının millet olmaktan kaynaklanan ulusal demokratik hakları bir bütün olarak güvence altına alınmalıdır. Yapılacak yeni anayasada; Kürt halkının varlığı ve kimliği resmen tanınmalı, Kürt dili anaokulundan üniversiteye kadar eğitim dili olarak kabul edilmeli ve Türkçenin yanı sıra ikinci resmi dil olarak tanınmalıdır. Kürtlerin, Kürt ve Kürdistan isimleriyle özgürce örgütlenmeleri ve kendilerini ifade etmelerinin önünü açan demokratik bir zemin oluşturulmalıdır. Kürt halkına, Kürdistan’da kendi kendisini yönetmesine imkân verecek bir statü tanınmalıdır. Kürdistan’da ismi değiştirilen yerleşim birimlerinin, coğrafik ve tarihi yerlerin Kürtçe isimleri iade edilmelidir. Mezarları yok edilen ya da gizlenen tarihi Kürt şahsiyetlerin mezar yerleri açıklanmalıdır. Böylece Kürt halkının diğer haklarla bir arada, eşit, özgür ve onurlu bir şekilde yaşaması yasal ve toplumsal güvence altına alınmalıdır. Kürdistan’da yaşayan Kürt, Ermeni, Asuri-Süryani, Keldani, Arap, Azeri, Türkmen halklara; Alevi-Sünni, Hıristiyan, Musevi, Ezdi gibi din ve inanç kesimlerine karşı izlenen inkârcı ve baskıcı anlayış son bulmalı. Kürdistan toplumundaki etnik, dini, kültürel farklılıklar ve çoğulculuk bir zenginlik olarak anayasal güvenceye kavuşmalıdır.
 
ÇAĞA UYGUN MÜCADELE
 
Bunun için ilk görev Kürt siyasi aktörlerine düşmektedir. Bilinmelidir ki özgürlük bahşedilmez, bunun için çağa uygun bir mücadele anlayışı ve ulusal stratejiye ihtiyaç var. Bugün Kürt halkı için ulusal özgürlüğün biricik anahtarı geniş kapsamlı bir ulusal birlik, diyalog ve dayanışmadır. Unutmayalım ki Kürt halkı, yüz yıl önce esas olarak ulusal ittifak kuramadığı için Lozan sürecinde kaybetti. Yaşadığımız 21. yüzyılı; ulusal ittifakı kuran, dost halkasını genişletip düşman halkasını daraltan politikalarla kazanabiliriz. Bu politikalarla Kürt siyaseti, ulusal özgürlüğün önündeki engelleri aşıp fırsatları kullanabilir ve Lozan Antlaşmasını hükümsüz kılabilir.
 
TARİHİ HAKSIZLIĞA SON VERİN
 
Geçen yüzyılın başında Kürdistan’ın ikinci defa parçalanıp Kürt halkının statüsüz bırakılmasında önemli rol oynayan ve Lozan 1923 Antlaşmasını imzalayan başta Britanya ve Fransa olmak üzere imzacı devletleri Lozan Antlaşması ile Kürt halkına dayatılan tarihi haksızlığa son vermeye çağırıyoruz. BM, Avrupa Konseyi, AB ve diğer uluslararası kurumları halkımızın ‘Kendi Kaderini Tayin Etme ve Lozan Cenderesini Aşma’ mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz.
 
Kürt halkı önümüzdeki yüz yılı, başta, Türk, Fars, Arap halkları olmak üzere bölge halklarıyla her alanda eşitlik hukuku temelinde birlikte yaşamak istiyor. Ret ve inkâr sürdürülerek değil, ülkesiyle, ulusal kimliğiyle tanınarak ve eşit siyasi, coğrafik statüye dayalı zeminde birlikte yaşam koşullarının yaratılması için mücadele veriyor.
 
HEP BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ
 
Türkiye devletine de çağrımız şudur; Kürt halkının inkârı üzerine kurulan mevcut düzen sürdürülemez. Mevcut düzen sadece Kürtlere büyük haksızlıkları reva görmekle kalmamış, Türk halkına da yaşamı cehenneme çevirmiştir. Kürt halkı özgürleşmeden Türk halkının da özgürleşmeyeceği deneyimlerle sabittir. Gelin savaş ve inkâr siyaseti yerine Kürt meselesinin barışçıl ve demokratik çözümü için yeni bir başlangıç yapalım. Enerjimizi ve kaynakları savaş ve çatışmaya değil, Kürtlerin, Türklerin ve öteki hakların özgür, onurlu ve eşitlik temelinde bir arada yaşamasına imkân veren yeni bir anayasa için seferber edelim. Bu mümkündür. Hep birlikte başarabiliriz."
 

Diğer başlıklar

19:48 Altın Portakal Film Festivali’nin 20 jürisi görevi bıraktı
19:01 Cumartesi Anneleri: Hiçbir yasak buluşmamızı engelleyemez
18:53 'Yeni Bir Dünyanın Elçiliği: Kurdistan' etkinliği Lozan'da başladı
18:27 Madımak Katliamı Davası kararına tepki: Biz affetmeyeceğiz
18:04 YÖK deprem bölgesindeki üniversitelerin eğitime hazır olduğunu savundu
14:54 İHD: Cumartesi Anneleri yalnız değil
14:47 Besra Erol’un sağlık durumuna dikkat çekildi: Görme yetisini kaybedebilir
14:29 Ağır hasta tutuklu Demirtaş için tahliye talebi
13:43 TJA’dan kampanya: Hedef Öcalan’ın özgürlüğünü sağlamak
13:40 Yeşil Sol Parti ve HDP: İnsanca yaşam için savaştan vazgeçin
13:34 Gözaltında kaybedildi: Devlet böyle şeyler yapmaz!
13:30 Bülbün’ün taziyesine kitlesel katılım: KDP’nin sessizliği ortaklığa işaret ediyor
12:59 Apê Ûsiv'ın taziyesine kitlesel ziyaret
12:14 Ablukayı kıran Cumartesi Anneleri Galatasaray Meydanı’na karanfil bıraktı
11:55 Sanal medya operasyonunda 8 gazeteci tutuklandı
10:38 Diyarbakır 5 Nolu Cezaevi için ‘Danışma Kurulu’ oluşturulacak
10:29 Mahkemeden darp edildiğini söyleyen sanığa: Yalan söylemeyin, olmaz öyle şey
09:08 Sarıyıldız: Tecrit nedeniyle Türkiye 8 yıldır karanlığı yaşıyor
09:02 Hatay'da öğrenciler okula gitmek için bir saat yürüyor
09:02 Depremzedeler ikinci kez evsiz kalacak
09:02 Üsterci: Hak savunucularının faaliyetleri engelleniyor
09:01 Av. Hicri: Cezasızlık mültecilere ırkçı saldırıları tetikliyor
09:01 Adım adım uluslararası komplo: Çarmıha gerilme
09:00 23 EYLÜL 2023 GÜNDEMİ
02:23 Deniz Bülbün binlerin katıldığı kitlesel törenle toprağa verildi
22/09/2023
23:28 Adana'da gençlik şöleni: Bu yüzyıl Kürt halkının yüzyılı olacak
22:51 Musa Anter Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu
22:16 Ewîna beldesinin ilk kadın belediye başkanı Öner hayatını kaybetti
21:09 Yıkılan Rönesans Sitesi'nin mühendislerinden E.D. tutuklandı
20:41 ‘Amed 2’nci Ekolojik Film Günleri’ başladı
19:56 Musa Anter Gazetecilik Ödülleri töreni: Özgür Basın hakikatin sesidir
19:12 Cihat Ay’ın taziyesine kitlesel katılım
19:08 TJA Sözcüsü Gökkan: Zindanda direnmeye devam edeceğim
19:03 'Zamansız suçların zamanaşımı olmaz’ sempozyumunda mücadele deneyimleri
18:09 DBP Sewereg İlçe Eşbaşkanı Bas hakkında soruşturma
18:05 SES: Hijyenden uzak hastane yemekleri sağlığı tehlikeye atıyor
17:27 BM, İran’daki baskıları arttıran yasanın iptalini istedi
16:46 Bülbün’ün cenazesi saatlerdir hastanede bekletiliyor
16:27 Prof. Dr. Görür: Komşunun depremini hissedeceksiniz, önlem alınmalı
16:04 İfadeye çağrılan 4 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
15:50 İBB eski daire başkanı Saltık beraat etti
15:24 Koçyiğit: Merdinîk insansızlaştırılmak isteniyor
14:37 Apê Ûsiv toprağa verildi
14:19 Patnos Cezaevi raporu: Kadın tutuklulara işkence yapıldı
13:56 Yeşil Sol Parti görkemli kongreye hazırlanıyor
13:24 Kobanê Davası: Sorumlular yerine HDP yargılanıyor
12:35 İfade vermeye giden Polat gözaltına alındı
12:34 Marmaris'te sit alanına iskele yapılacak
11:55 MA editörü Sedat Yılmaz’a ‘gazetecilik yapman suçtur’ davası
11:43 Riha’nın Apê Ûsiv’ı yaşamını yitirdi
11:24 Ailelerden İmralı’ya gitmek için başvuru
11:01 Çalağan: Bu kongre 'jin jiyan azadî yaşam felsefemizdir' diyenlerin kongresidir
10:59 İzmir belediyelerinde büyük satış!
10:48 11 yıldır yargılanan 3 avukat beraat etti
10:23 30 yıl sonra tahliye olan İldem: Birliğimizi oluşturalım
09:49 İmralı tecridi: CPT harekete geçmeli
09:39 Ev baskınlarında 7 kişi gözaltına alındı
09:11 Bülbün’ün cenazesi Gever’e doğru yola çıkarıldı
09:01 Avesta’da Kürtçe kurslar 1 Ekim’de başlıyor
09:00 'Yüksek güvenlikli ve S tipleri tecrit hapishaneleridir'
09:00 Adım adım uluslararası komplo: İmha planı
09:00 Gazeteci Balekanî: KDP ihanet içinde
09:00 22 EYLÜL 2023 GÜNDEMİ
08:42 Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde
08:12 Talabani: Uluslararası Koalisyon saldırılara sessiz kalmamalı
21/09/2023
23:33 Mereş’te 3.9 büyüklüğünde deprem
22:51 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın duruşması ertelendi
22:49 Çetin Temel için mevlit verildi
22:41 HABER-SEN’den sürgün protestosu
21:50 Esenyurt’ta 3 tutuklama
21:27 İldem 30 yıl sonra tahliye oldu
21:17 Ağaç kesiminin sürdüğü Cûdî’de 2 noktada yangın
21:13 Hesekê’de bir çocuk katledildi
21:11 Zorava’da ifadeye çağrılan yurttaşlar gözaltına alındı
20:28 DBP ve Yeşil Sol Parti'den Zorava’daki yurttaşlara ziyaret
20:19 Sayıştay raporu: Ödemeler döner sermayeden karşılandı, mali tablolar gizlendi
20:18 Peri Belediye Eşbaşkanı Çelebi tahliye edildi
19:45 Sayıştay raporu: Saray günde 15 milyon TL harcıyor
19:40 Antalya’da gözaltılar protesto edildi
18:14 Muğla ve Denizli'de orman yangını
17:23 Cûdî’de yangın kendiliğinden söndü
17:17 Mereş’te iş cinayeti
17:11 SİHA saldırısında bir yurttaş yaralandı
16:56 Eğitim Sen’den üyelerine dönük hukuksuzluklara tepki
16:39 Antalya'da 2 kadın serbest bırakıldı
16:38 Dünya Tıp Birliği’nden Türkiye'ye Dr. Uğurlu çağrısı
16:21 Bana köyüne kitlesel ziyaret
16:19 TJA’dan Emine Şenyaşar’a ziyaret
16:09 Rejim güçlerinden Javad Heidari’nin anmasına saldırı
16:01 Êzîdî kadını öldüren Özgün’e 'takdiri’ indirim yapılarak 25 yıl ceza verildi
15:56 Deniz Bülbün’ün cenazesi yarın Gever’e uğurlanacak
15:33 16 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoföre 16 yıl ceza
15:27 Zorava’da evlere baskın: Silah doğrultulan köylüler kalkan olarak kullanıldı
14:09 Eliçümüş’ün taziyesine kitlesel ziyaret
14:06 Merkez Bankası faizi yüzde 30'a yükseltti
13:49 Akın, sorunları çözülmeyen depremzedeleri mücadeleye çağırdı
13:27 'Alkış davası' duruşması ertelendi
13:13 Salihli'de 6 JES projesine karşı dava açıldı
13:01 Akkaya: Kobanê Davası’nda IŞİD yok, ben varım
13:00 Emine Şenyaşar hakkında açılan davanın duruşması ertelendi
12:29 36 kişi aynı anda savunma yapacak!
12:26 Mor Dayanışma üyesi Gül’ün duruşması ertelendi
12:21 Demokratik Modernite davası 'eksik hususlar' gerekçesiyle ertelendi
12:20 Çatıya çıkan maden işçisi kazandı
11:48 Abdullah Öcalan için savcılık ve cezaevine başvuru
11:20 Üç Fidan anmasına katılan 22 kişi gözaltına alındı
10:57 İşkence gören kadın tutuklular sevk edildi
09:48 İşten çıkarılan işçiden şirketin çatısında eylem
09:47 Sanık polislerin yazışmaları: Babasının terörden kaydı varmış, onu söyle
09:31 TUAYDER 3 ayda 173 aileye ulaştı: Sorunları Meclis’e taşıyacağız
09:08 Adana'da gençler şölende buluşacak
09:08 ‘İktidar dinci ve milliyetçi ideolojisini çocuklara empoze ediyor’
09:07 Yeniden ve yerinde inşa için köylerine geri döndüler
09:05 Dilsiz: Devlet İmralı'da yasalara uymak zorunda
09:05 'Hasta tutuklu babama hücrede pişmanlık dayatılıyor'
09:03 KNK Dış İlişkiler Sözcüsü Koç: KDP Kürtlere karşı suç işliyor
09:03 Koza İzmir'i talan ediyor!
09:01 Polis kurşunuyla öldürülen İnan'ın faili 18 yıldır bulunmadı
09:00 Şirnex’ın değerleri kayyımların hedefinde
09:00 Tahliye erteleme kararının kurul toplantısı öncesi alındığı ortaya çıktı
09:00 21 EYLÜL 2023 GÜNDEMİ
08:43 14 il için sağanak uyarısı
07:49 Demirer ve Temel memleketlerinde toprağa verildi
20/09/2023
23:25 Habip Karakoç’a kitlesel uğurlama
22:45 Meletî'de yangın
22:22 Fed, faizi yüzde 5,25-5,50’de sabit tuttu
21:58 KNK ve havaalanına yönelik saldırı protesto edildi
21:40 Colemêrg’te gözaltındaki 11 kişi serbest bırakıldı
21:00 Cihat Ay memleketinde toprağa verildi
20:52 Bazid Kaymakamı’nın 'av partisi'nde bir kişi yaralandı
20:35 ‘Apê Musa’nın ıslığı gibi özgür basın da susmadı’
19:51 Talabani’den Türkiye’ye yanıt: Havaalanında Kurdistan Anti- Terör İdaresi dışında başka güç yok
19:43 Şirnex Barosu Dengbêj Evi için mahkemeye başvurdu
19:37 Lîce’de yaşamını yitiren 4 HPG'li memleketlerine götürüldü
19:02 Pîrsus Katliamı 98’inci ayında: Adalet arayışını sürdüreceğiz
18:35 KHK eylemi 260 haftadır sürüyor
18:22 BM önünde eylem: Barışın ön şartı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasıdır
18:01 Türkiye’nin BM Genel Kurulu'na katılmasına ortak tepki
17:35 İsviçre’de burka yasağı kabul edildi
17:35 Apê Musa mezarı başında anıldı: Hakikati öldüremediler
17:23 Botan'da ‘jin, jiyan, azadî ile özgürlüğe doğru’ kampanyasının startı verildi
17:06 Ablukada olan Bana’da ev baskınları
17:03 Hrant Dink davası: Tutuklu tek sanık Sağlam tahliye edildi
15:18 Bayındır: Çözüm istiyorsanız İmralı kapılarını açın
15:17 Mereş'i ziyaret eden Uçar: Alevi köylerine yardım gitmedi
15:06 İzmir'de kadın cinayeti
15:03 Kayyım ve AKP’li belediyelerden bütçenin açıklanması istendi
14:32 Biri korucu 3 tecavüz failinin tutuklanması talebi reddedildi
14:31 Çocuğa işkence davası: Sanık polisler ilk duruşmaya katılmadı
14:30 İHD’den Patnos Cezaevi raporu: İşkence kamera kayıtlarında saklı